Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím, který provozuje e-shop na níže uvedené internetové adrese, na straně jedné (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou spotřebitelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“).

Prodávajícím a provozovatelem je:
Název společnosti : ProTan Czech, Mudr. František Zámola
IČ: 61224468 DIČ: CZ 6806136249
Přesná adresa: Za Rybníkem 617, Jesenice u Prahy
PSČ: 252 42
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 602643292
E-mail: zamola@seznam.cz
Adresa internetového obchodu prodávajícího: www.protanczech.cz (dále jen „internetový obchod“)

2.

Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách ani ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží a služeb vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

5. Kupní smlouva – objednání služeb

Nabízíme vám možnost nákupu a objednávek přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat a objednávat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí objednávkového formuláře. Předmětem smlouvy je pouze zboží a služby uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží nebo služby. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

6. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata zasláním potvrzení na vaši e-mailovou adresu, kterou uvedete v objednávce, popřípadě telefonickým kontaktem. O odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností vás budeme kontaktovat

7. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 3 hodin zrušit telefonicky či e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

8.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

10.

Ceny v systému jsou uvedeny v českých korunách, jsou aktuální a jsou uvedeny včetně DPH.

11. Platební podmínky

Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

d) bezhotovostně platební kartou

e) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay

12. Přeprava a dodání zboží

12a) U objednávek formou dobírky je poštovné a balné 130,- Kč. (do 2 kg /balík). Ostatní dle individuální dohody.

12b) V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

12c) V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

12d) V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

12e) Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění poskytnutého prodávajícím až dnem zaplacení plné výše kupní ceny ve prospěch prodávajícího.

12f) Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12g) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12h) Objednané zboží bude zákazníkovi doručeno jednou z přepravních společností, Česká pošta, PPL, TOP TRANS. Doba doručení je: 1-5 pracovní dnů u zboží, které je skladem. V ostatních případech po individuálním jednání.

12 i) Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že výrobce zboží přestal vyrábět a není již možné u něj toto zboží objednat, nebo pokud nastane překážka na straně výrobce a není možné zboží doručit v řádném termínu . Pokud tato výjimečná situace nastane, bude zákazník, jež si toto zboží objednal, kontaktován a bude mu navrhnuto náhradní řešení k jeho maximální spokojenosti

13. Odstoupení od smlouvy

13a). Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží nebo objednání služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího.

13b) V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

13c) V případě odstoupení od smlouvy za koupi zboží vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

13c1) V případě odstoupení od smlouvy za objednání služeb vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího ve výši 100%, pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy nejpozději do čtrnácti (14) od objednaného termínu plnění služby. A to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady.

13c2) V případě odstoupení od smlouvy 14 dní před termínem, na kdy byla služba objednána, vrátí prodávající 50% peněžních prostředků přijatých od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

13c3) V případě odstoupení od smlouvy kratší než 7 dní před termínem, na kdy byla služba objednána, vrátí prodávající 0 peněžních prostředků přijatých od kupujícího.

13d) Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení).

13e) Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

12f) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

14. Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.

Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka a reklamace se nevztahuje na:

a) nesprávné použití výrobku

b) nesprávné skladování

Postup při reklamaci zboží:

a) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně

b) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

c) do zásilky uveďte důvod reklamace a svojí adresu

d) přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy po převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Postup při reklamaci služeb:

Případné reklamace budou řešeny vždy na místě objednané služby kupujícím individuální dohodou s kupujícím.

15. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

15 a) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

15b) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

15c) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

15d) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

16e) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

15f) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

15g) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

16. COPYRIGHT

Používání a kopírování všech obrázků a fotografií, nebo textu bez písemného souhlasu majitele je nezákonné. Layout stránek a veškeré použité fotografie jsou výhradním vlastnictvím zřizovatele těchto stránek. Všechna práva vyhrazena. S odvoláním na zákon o právu autorském, ze dne 7. dubna 2000, část první, oddíl 7, par. 28, odstavec 1 až 3.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2016